Jakość wody – informacja

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opiera się o wymagania zawarte w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989 z późn. zm.). Rozporządzenie określa:

  1. wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne,
  2. sposób oceny przydatności wody,
  3. minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań,
  4. zakres badania wody,
  5. program monitoringu jakości wody,
  6. sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody,
  7. sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody,
  8. sposób informowania konsumentów o jakości wody,
  9. sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.
Sprawozdania z badań wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie
1. Sprawozdanie z badań wody z wodociągu Widełka 2016 r. (1)
2. Sprawozdanie z badań wody z wodociągu Widełka 2016 r. (2)
3. Sprawozdanie z badań wody z wodociągu Kolbuszowa 2015 r.
4. Sprawozdanie z badań wody z wodociągu Kolbuszowa 2016 r.
5. Sprawozdanie z badań wody z wodociągu Kolbuszowa 2017 r.
Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o przydatności wody do spożycia przez ludzi
1. Decyzja z dnia 28.09.2018 – wodociąg w Kolbuszowej.
2. Decyzja z dnia 28.09.2018 – wodociąg w Widełce.
Wyniki analizy fizykochemicznej wody wykonanej przez laboratorium Działu Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej
1. Analizy wody – sieć wodociągowa zasilana ze stacji uzdatniania wody w Widełce 2018 r.
2. Analizy wody – sieć wodociągowa w Kolbuszowej zasilana z ujęcia wody w Cmolasie 2018 r.