Odbiór popiołów – informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej informuje, że ulega zmianie system selektywnej zbiórki odpadów zmieszanych, w którym do tej pory dopuszczone było wrzucanie do pojemników na zmieszane odpady komunalne zimnego i suchego popiołu. Od tej chwili prosimy ww. odpad gromadzić w workach dostarczonych wraz z niniejszą informacją. Worki z popiołami będą odbierane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów zmieszanych w Państwa rejonie zamieszkania. Pozostałe zapisy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.