PSZOK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Piłsudskiego 111A. Punkt czynny jest w godzinach:

Poniedziałek i środę w godz. 900-1700
Wtorek, czwartek i piątek w godz. 700-1500
w 3-cią sobotę każdego miesiąca w godz. 800-1400
W 3-ci poniedziałek każdego miesiąca PSZOK będzie nieczynny.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są wyłącznie odpady od mieszkańców Gminy Kolbuszowa na podstawie dowodu osobistego i/lub deklaracji/opłaty za wywóz śmieci. Odpady muszą być odpowiednio posegregowane i zapakowane w worki lub szczelne pojemniki.

W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, tekstylia, beton oraz gruz betonowy z remontów i rozbiórek, materiały ceramiczne, szkło, żużle i popioły paleniskowe, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze i żywice, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji.

Zasady i rodzaje odbierania odpadów określa Regulamin PSZOK zamieszczony w zakładce “DO POBRANIA”.