DO POBRANIA

Akty prawne
1. Uchwala Nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru formy spółki kapitałowej do powadzenia gospodarki komunalnej.
2. Ustawa z dnia 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2018.1152).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4. Uchwała nr XLIV/396/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26. stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. Uchwała Nr IV/36/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do wody i ścieków z budżetu Gminy.
Pion Wodno-Kanalizacyjny
1. Wniosek o zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków sanitarnych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
2. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (wzór).
3. Wniosek o przepisanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (wzór).
4. Wniosek – wypowiedzenie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (wzór).
5. Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (wzór).
6. Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.
7. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 01 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r.
8. Wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
Pion Usług Komunalnych
1. Zarządzenie nr 716/2016 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19 listopada 2016 w sprawie regulaminu PSZOK.
2. Regulamin PSZOK.
3. Cennik za odbiór odpadów segregowanych.
4. Zasady właściwej segregacji odpadów.
5. Broszura informacyjna dot. punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
6. Broszura informacyjna dot. odpadów wielkogabarytowych.
7. Cennik odbioru nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych.
Inne
1. Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców.
2. Struktura organizacyjna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej.
Ochrona danych osobowych
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ZGKiM Sp. z o.o. w Kolbuszowej.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pochodzących z monitoringu.
3. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej.