DO POBRANIA

Akty prawne
1. Uchwala Nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru formy spółki kapitałowej do powadzenia gospodarki komunalnej.
2. Ustawa z dnia 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2018.1152).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4. Uchwała nr XLIV/396/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26. stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. Uchwała XLI/487/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do ścieków z budżetu Gminy.
Pion Wodno-Kanalizacyjny
1.

Wniosek o informację dotyczącą możliwści dostarczenia wody oraz odbioru ścieków sanitarnych – dla osób indywidualnych

Wniosek o informację dotyczącą możliwości dostarczenia wody oraz odbioru ścieków sanitarnych – dla działalności gospodarczej/firm

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – dla działalności gospodarczej/firm 

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  – dla osób indywidualnych

2. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (wzór).
3. Wniosek o przepisanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (wzór).
4. Wniosek – wypowiedzenie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (wzór).
5.

Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (wzór).

6. Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą
7. Formularz zmiany danych Klienta do umowy o dostawy wody i odprowadzaniu ścieków
8.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie zatwierdzająca taryfy

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 22 grudnia 2020 r. do 21 grudnia 2023r.

9.

Wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 22.12.2021 r. do 21.12.2022 r.

Wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 22.12.2022 r. do 21.12.2023 r.

Wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 01.01.2023 r. do 21.12.2023 r.

10. e-FAKTURA – regulamin + formularze.
11.

Jakość wody:
Sprawozdanie z badań jakości wody 2023 – wodociąg Widełka
Sprawozdanie z badań jakości wody 2023 – wodociąg Kolbuszowa

Pion Usług Komunalnych
1. Zarządzenie nr 606-21 Burmistrza Kolbuszowej – w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kolbuszowej Dolnej
2.

Zarządzenie nr 607-21 Burmistrza Kolbuszowej – w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Kolbuszowej Dolnej oraz ustalenie opłat za usługi pogrzebowe i cmentarne obowiązujące na cmentarzu komunalnym w Kolbuszowej Dolnej

3. E-FAKTURA – regulamin + formularze.
4. Cennik odbioru nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych
5. Wyszukiwarka grobów na Cmentarzu Komunalnym w Kolbuszowej Dolnej – GROBONET
Inne
1. Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców
2. Struktura organizacyjna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej.
Ochrona danych osobowych
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ZGKiM Sp. z o.o. w Kolbuszowej.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pochodzących z monitoringu.
3. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej.