DO POBRANIA

Akty prawne
1. Uchwala Nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru formy spółki kapitałowej do powadzenia gospodarki komunalnej.
2. Ustawa z dnia 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2018.1152).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4. Uchwała nr XLIV/396/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26. stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. Uchwała XXVIII/317/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do ścieków z budżetu Gminy.
Pion Wodno-Kanalizacyjny
1.

Wniosek o informację dotyczącą możliwości dostarczenia wody, odbioru ścieków sanitarnych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci – dla firm

Wniosek o informację dotyczącą możliwości dostarczenia wody, odbioru ścieków sanitarnych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia o sieci – dla osób fizycznych

2. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (wzór).
3. Wniosek o przepisanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (wzór).
4. Wniosek – wypowiedzenie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (wzór).
5. Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (wzór).
6. Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą
7.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie zatwierdzająca taryfy

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 22 grudnia 2020 r. do 21 grudnia 2023r.

8. Wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 01.01.2021 r. do 21.12.2021 r.
9. e-FAKTURA – regulamin + formularze.
10.

Jakość wody:
Sprawozdanie z badań jakości wody 2020 – wodociąg Kolbuszowa
Sprawozdanie z badań jakości wody 2020 – wodociąg Widełka

Pion Usług Komunalnych
1. Zarządzenie nr 716/2016 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19 listopada 2016 w sprawie regulaminu PSZOK.
2. Regulamin PSZOK.
3.

Cennik PSZOK

4. E-FAKTURA – regulamin + formularze.
5. Zasady właściwej segregacji odpadów.
6. Broszura informacyjna dot. punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
7. Broszura informacyjna dot. odpadów wielkogabarytowych.
8. Cennik odbioru nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych.
Inne
1. Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców
2. Struktura organizacyjna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej.
Ochrona danych osobowych
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ZGKiM Sp. z o.o. w Kolbuszowej.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pochodzących z monitoringu.
3. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej.