O SPÓŁCE

Na podstawie Uchwały nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30.09.2015 r., Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej”, którym jedynym wspólnikiem jest Gmina  Kolbuszowa. Od dnia 1 lutego 2016 r. spółka  weszła  we wszystkie prawa i obowiązki zlikwidowanego Zakładu. Kolejnymi likwidowanymi zakładami, które weszły do spółki od 1 marca 2016 r. były: Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej i Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej.

Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadań własnych Gminy z zakresu usług komunalnych mających charakter użyteczności publicznej, wykonywanych dotychczas przez likwidowane jednostki. Spółce zostało powierzone wykonywanie  zadań własnych Gminy Kolbuszowa, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących w szczególności sprawy:

  1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
  2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
  3. ujęć wody, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczną, cieplną oraz gaz;
  4. zieleni gminnej i zadrzewień;
  5. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  6. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
  7. cmentarz komunalny;
  8. targowiska i hal targowych;
  9. rozbudowy i eksploatacji oświetlenia ulicznego.

ZARZĄD

Zarząd realizuje funkcje strategicznego zarządzania Spółką oraz nadzoru nad działalnością organizacyjną i jej funkcjonowaniem. Osoby wchodzące w skład organu:

Adam Maternia – Prezes

Struktura organizacyjna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej.