Informacja dla Odbiorców usług

Uchwała Nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2015 r. (pobierz)

w sprawie wyboru formy spółki kapitałowej do powadzenia gospodarki komunalnej w miejsce zakładów budżetowych i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem mienia zlikwidowanych zakładów budżetowych działających dotychczas pod nazwami:

 • Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej,
 • Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej,
 • Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. f i lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.); art. 2, art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.); art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1

 1. Postanawia się, że gospodarka komunalna w Gminie Kolbuszowa będzie prowadzona w formie handlowej spółki kapitałowej w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w miejsce dotychczasowej formy samorządowych zakładów budżetowych.
 2. Zmiana formy prowadzenia gospodarki komunalnej (przekształcenie) nastąpi przez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie sukcesywną likwidację zakładów budżetowych działających pod nazwami:
  1. Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej,
  2. Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej,
  3. Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej
   i wnoszenie do spółki ich mienia w postaci zorganizowanych zespołów majątkowych, stanowiących przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.
 3. Likwiduje się zakłady budżetowe wymienione wyżej w ust.2.
 4. Likwidacja zakładów budżetowych nastąpi bez naruszania ich integralności, po rejestracji spółki i uzyskaniu przez nią zezwoleń (pozwoleń) umożliwiających kontynuację, bez dnia przerwy, zadań realizowanych dotychczas przez zakłady budżetowe.
 5. Datą likwidacji każdego z zakładów budżetowych będzie dzień sporządzenia aktu notarialnego, na mocy którego zostanie wniesione mienie likwidowanego zakładu na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

§2

 1. Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem będzie Gmina Kolbuszowa.
 2. Siedzibą spółki będzie miasto Kolbuszowa.
 3. Kapitał zakładowy spółki będzie wynosił w momencie jej zawiązania 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i będzie sukcesywnie powiększany przez wnoszenie do spółki mienia zlikwidowanych zakładów budżetowych.
 4. Różnica między stanem funduszy likwidowanych zakładów budżetowych ustalonych w bilansie ich zamknięcia, a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego, zasili kapitał zapasowy Spółki.
 5. Z chwilą wniesienia do spółki mienia zlikwidowanych zakładów budżetowych, spółka przejmie ich należności i zobowiązania. Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanych zakładów budżetowych.
 6. Pracownicy zlikwidowanych zakładów budżetowych staną się pracownikami spółki, a przejście do nowego pracodawcy nastąpi na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

§3

 1. Przedmiotem działalności spółki będzie realizacja zadań własnych Gminy z zakresu usług komunalnych mających charakter użyteczności publicznej, wykonywanych dotychczas przez likwidowane jednostki.
 2. Spółce zostanie powierzone wykonywanie zadań własnych Gminy Kolbuszowa, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących w szczególności sprawy:
  1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
  2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
  3. ujęć wody, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczną, cieplną oraz gaz;
  4. zielenie gminnej i zadrzewień;
  5. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  6. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
  7. edukacji ekologicznej,
  8. cmentarzy komunalnych;
  9. lokalnego transportu zbiorowego;
  10. targowiska i hal targowych;
  11. rozbudowy i eksploatacji oświetlenia ulicznego.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§5

Traci moc Uchwała Nr IX/89/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przekształcenia samorządowych zakładów budżetowych pod nazwami:

 • Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej,
 • Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej,
 • Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej.

poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.