Ogłoszenie o zamówieniu – wodomierze, zdalny odczyt

Dostawa wodomierzy z nakładkami do zdalnego odczytu:

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Informacja z otwarcia ofert – 16.11.2018 r.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 22.11.2018 r.

zawiera:
Rozdział I:         Instrukcja dla wykonawcy
Rozdział II:        Formularz oferty z załącznikami:
Załącznik nr 1:  Wykaz głównych wykonanych dostaw
Załącznik nr 2:  Oświadczenie wykonawcy – składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2017.1579 ze zm. ) (dalej jako: ustawa PZP), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy – składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2017.1579 ze zm.) (dalej jako: ustawa PZP),  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4:  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Rozdział III:       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozdział IV:       Kalkulacja cenowa
Rozdział V:        Istotne postanowienia umowy

SIWZ-edytowalna