Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza zamówienie na Usługę:

Odbiór, transport i zagosp. poprzez odzysk skratek i piasku tj. odpadów o kodzie 19 08 01 (Skratki) oraz 19 09 02 (zawartość piaskowników) z oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej, ul. Łąkowa.

L.p. Nazwa pliku
1 Spis treści
2 Ogłoszenie o zamówieniu
3 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców
4 Rozdział II Projektowane postanowienia umowy
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.10.2021r.
6. Modyfikacja treści SWZ 08.10.2021r.
7. Załącznik Nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców – 08.10.2021r.
8.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia

9.

Informacja z otwarcia ofert

10.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty