Ogłoszenie o zamówieniu – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody głębinowego ujęcia w Widełce gmina Kolbuszowa.”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej ogłasza zamówienie na:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody głębinowego ujęcia w Widełce gmina Kolbuszowa.”

Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa pliku
1 SIWZ _pierwsza strona
2 Ogłoszenie o zamówieniu
3 zal_1 do SIWZ _wytyczne do PFU SUW Widelka _11_03_2022
4 Rozdział I – Instrukcja dla wykonawców
5 Rozdział II – Projektowane postanowienia umowy
6 Decyzja RZGW _strefa ochronna ujecia Widełka
7 pozwolenie wodnoprawne Ujęcie Widełka_2012
8 wyniki badan wody surowej ujęcia Widełka _8_11_2021
9 SUW Widelka _cz_budowlana
10 SUW Widelka _cz_technologiczna
11 SUW Widelka _zbiornik wody czystej
12 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13 Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
14 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
15. Informacja z otwarcia ofert
16. Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania