Usług Komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 111A świadczy usługi komunalne. Spółka jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Kolbuszowa działającą na zasadach określonych dla spółek handlowych.

Zakład wykonuje zadania użyteczności publicznej gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • utrzymanie czystości i porządku,
  • usuwanie nieczystości komunalnych stałych i płynnych,
  • utrzymanie zieleni miejskiej,
  • utrzymanie zimowe dróg gminnych i ulic miejskich,
  • remont cząstkowy dróg gminnych i ulic miejskich,
  • utrzymanie cmentarza komunalnego,
  • utrzymanie targowisk,
  • utrzymanie szaletów miejskich,
  • wykonywanie inwestycji i remontów na obiektach i urządzeniach komunalnych,
  • realizację zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz ustawy o obronie cywilnej.