DO POBRANIA

Akty prawne
1. Uchwala Nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru formy spółki kapitałowej do powadzenia gospodarki komunalnej.
2. Ustawa z dnia 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2017.328).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4. Uchwała nr XLIV/396/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26. stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. Uchwała nr XXXII/404/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24. listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pion Wodno-Kanalizacyjny
1. Wniosek o zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków sanitarnych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
2. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (wzór).
3. Wniosek o przepisanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (wzór).
4. Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (wzór).
5. Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.
6. Uchwała nr XXXII/404/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. Uchwała nr XLVII/575/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pion Usług Komunalnych
1. Zarządzenie nr 716/2016 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19 listopada 2016 w sprawie regulaminu PSZOK.
2. Regulamin PSZOK.
3. Cennik za odbiór odpadów segregowanych.
4. Zasady właściwej segregacji odpadów.
5. Broszura informacyjna dot. punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
6. Broszura informacyjna dot. odpadów wielkogabarytowych.
Inne
1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.
2. Struktura organizacyjna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej.