Odbiór popiołów – informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej informuje, że ulega zmianie system selektywnej zbiórki odpadów zmieszanych, w którym do tej pory dopuszczone było wrzucanie do pojemników na zmieszane odpady komunalne zimnego i suchego popiołu. Od tej chwili prosimy ww. odpad gromadzić w workach dostarczonych wraz z niniejszą informacją. Worki z popiołami będą odbierane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów zmieszanych w Państwa rejonie zamieszkania. Pozostałe zapisy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

„PODFLORAN” organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników oferujemy do nieodpłatnego nabycia organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby „PODFLORAN” posiadający Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-611/19 z dnia 05-10-2016 r. Środek produkowany jest w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. – Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej przy zastosowaniu procesu higienizacji ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz wapna palonego wysokoreaktywnego. Środek zawiera znaczne ilości wapna, azotu, fosforu i magnezu, dzięki czemu wpływa korzystnie na żyzność gleby. Preparat przeznaczony jest do stosowania w uprawach Czytaj dalej „PODFLORAN” organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby

Odbiór odpadów segregowanych – informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej informuje, że od dnia 01.08.2016 r. wprowadza usługę odbioru selektywnie zbieranych odpadów od podmiotów gospodarczych i instytucji, z którymi ma zawarte umowy na wywóz zmieszanych odpadów komunalnych. Oferujemy odbiór następujących frakcji odpadów: o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 07 – opakowania ze szkła o kodzie 20 01 01 – papier i Czytaj dalej Odbiór odpadów segregowanych – informacja

Woda bezpowrotnie zużyta – informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej informuje, że zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2015.139 z późn. zm.), w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody (np. w związku z podlewaniem terenów zielonych, napełnianiem basenów, celami hodowlanymi) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Do Czytaj dalej Woda bezpowrotnie zużyta – informacja

Jakość wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opiera się o wymagania zawarte w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989 z późn. zm.). Rozporządzenie określa: wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne, sposób oceny przydatności wody, minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań, zakres badania wody, program monitoringu jakości wody, sposób nadzoru nad materiałami Czytaj dalej Jakość wody

Informacja dla Odbiorców usług

Uchwała Nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2015 r. (pobierz) w sprawie wyboru formy spółki kapitałowej do powadzenia gospodarki komunalnej w miejsce zakładów budżetowych i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem mienia zlikwidowanych zakładów budżetowych działających dotychczas pod nazwami: Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej, Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej, Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. f i lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Czytaj dalej Informacja dla Odbiorców usług